Стефан Петранов

Bio:

Проф. д-р Стефан Петранов е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където е и ръководител на катедра “Икономика”. Има богат практически опит в областта на инвестициите като Председател на Съвета на директорите на Златен лев Капитал.

Instructions

To change your password, enter your current password, then enter the new password twice to confirm.

Forgot your password? Log out of your account, then click login again. Enter your email address and click the link for "Forgot Password."

Current Password
New Password
Confirm New Password
Set a Profile Image (PNG, JPG or GIF)

For best results, upload a square-shaped image that is 200 by 200 pixels.

    Enter a URL below to set connection. Clear the text area below remove link.